Tag Archive for: DuPage Family Law Attorney

DuPage Polish-Speaking Divorce Attorney

Finding a divorce attorney who understands American and Polish cultural nuances is crucial for Polish-speaking individuals in DuPage County. (Polska wersja poniżej/polish version below.)

Polish-American culture is a significant and vibrant part of the Chicagoland area, with 1.9 million Polish Americans calling Chicago and the surrounding suburbs home. This rich cultural presence makes it essential to have legal support that respects and understands these unique needs.

In this blog, we will explore essential steps for navigating divorce and highlight how a Polish-speaking divorce attorney can provide valuable assistance. Here’s what you need to know to make the process smoother and more manageable.

Understanding the Complexity of Divorce

Divorce is a legal process that dissolves a marriage, ending the legal relationship between spouses. For Polish-speaking individuals, these challenges are compounded by the need to navigate the legal system in a second language. Understanding divorce requires acknowledging its complexities and potential impacts on individuals and families. 

Associate Attorney Catherine Brukalo

What leads to divorce? The reasons can be numerous. A range of factors, such as lack of communication, infidelity, constant conflict, and other situations, can heighten the risk of divorce. Financially, divorce often involves dividing assets and liabilities accumulated during the marriage, determining spousal support, and addressing parental responsibility issues. 

Divorce can have long-term effects on children, family dynamics, and social relationships. Therefore, seeking support from friends, family, and family law attorneys can be crucial in navigating the complexities of divorce and moving forward with clarity and resilience.

Why Choose a Polish-Speaking Attorney?

Navigating a divorce in DuPage County demands careful selection of legal representation. When seeking a Polish-speaking divorce attorney, reliability is paramount. A divorce attorney does more than represent you in court. They provide legal guidance and emotional support and help you navigate an often confusing. A Polish-speaking divorce attorney can help protect your rights and work towards the best possible outcome for your case. 

It’s not just about overcoming language barriers; it’s also about cultural understanding and sensitivity. At Masters Law Group, we proudly offer Polish-speaking divorce and family law services. Family law partner Catherine Brukalo is fluent in Polish and English, helping bridge the gap between Polish and American legal systems.

A Trusted Advocate in DuPage County

Partner Catherine Brukalo’s reputation as a skilled and trustworthy divorce attorney is well-established in DuPage County. Her clients appreciate her dedication, professionalism, and unwavering commitment to their cases. She understands the emotional turmoil that comes with divorce and offers not just legal representation but also emotional support. Her clients feel heard, understood, and supported throughout the entire process.

Whether it’s a high-conflict divorce requiring assertive litigation or an amicable separation needing mediation, Ms. Brukalo tailors her approach to help her clients achieve the best possible outcome. If you’re a Polish-speaking individual looking for help navigating the complexities of divorce, our attorneys can help you achieve a swift resolution with confidence and clarity.

Working With Masters Law Group

At Masters Law Group, we understand that divorce is stressful, and having support in your native language can make a significant difference. Our Polish-speaking divorce attorneys are here to help you navigate the process with ease and understanding. Here’s how our team can assist you:

 1. Parenting Time: If you have children, it’s essential to work closely with your attorney to determine the most suitable arrangements for parental responsibilities and visitation. We aim to help create arrangements that prioritize your children’s well-being and best interests.
 2. Mediation and Alternative Dispute Resolution: We encourage exploring options like mediation and collaborative divorce, which can facilitate mutually beneficial agreements outside the courtroom. Our family law attorneys will help guide you through the processes, helping you achieve a smooth negotiation experience.
 3. Post-Divorce Modifications: Life can bring unexpected changes even after the divorce is finalized. Circumstances may arise that require modifications to parental responsibilities, visitation, or support arrangements. Our attorneys are here to assist you in promptly addressing these changes.

Final Thoughts

Navigating a divorce is challenging but becomes manageable with the right divorce attorney. If you have questions about navigating divorce in DuPage County, a skilled Polish-speaking divorce lawyer can assist you.

Our firm has years of experience providing counsel to the community of DuPage County. We are here to answer any questions about divorce or other family law matters. Don’t face this journey alone—seek professional assistance and help ensure your rights and best interests are protected.

Contact us today to schedule your complimentary consultation.

FAQs for Polish-speaking individuals in DuPage County

 • How do I schedule a consultation with Catherine Brukalo? To schedule a consultation with Ms. Brukalo, contact her here.
 • What should I bring to my first meeting with a divorce attorney? For your first meeting, bring any relevant documents such as financial statements, property deeds, prenuptial agreements, and any court orders or legal documents related to your marriage.
 • How long does the divorce process take? The duration of the divorce process can vary depending on the case’s complexity and whether it is contested or uncontested. On average, it can take several months to over a year.
 • What if my spouse and I agree on everything? If you and your spouse agree on all terms of the divorce, Ms. Brukalo can help you draft a settlement agreement and help ensure that all legal requirements are met for a smooth and quick divorce process.

 


Polskojęzyczny Adwokat Rozwodowy.

Znalezienie adwokata rozwodowego, który rozumie amerykańskie i polskie niuanse kulturowe, jest kluczowe dla osób mówiących po polsku w powiecie DuPage i całym Illinois.

Polsko-amerykańska kultura jest znaczącą i żywotną częścią obszaru metropolitalnego Chicago, gdzie 1,9 miliona Polaków nazywa Chicago i okoliczne przedmieścia swoim domem. Ta bogata obecność kulturowa sprawia, że niezbędne jest posiadanie wsparcia prawnego, które szanuje i rozumie te unikalne potrzeby.

W tym blogu omówimy istotne kroki dotyczące radzenia sobie z rozwodem i podkreślimy, w jaki sposób polskojęzyczny adwokat rozwodowy może zapewnić cenną pomoc. Oto, co musisz wiedzieć, aby proces był bardziej płynny i znośny.

ROZUMIENIE ZŁOŻONOŚCI ROZWODU

Rozwód to proces prawny, który rozwiązuje małżeństwo, kończąc prawną relację między małżonkami. Dla osób mówiących po polsku te wyzwania są dodatkowo skomplikowane koniecznością poruszania się po systemie prawnym w drugim języku. Rozumienie rozwodu wymaga uznania jego złożoności i potencjalnych skutków dla jednostek i rodzin.

Co prowadzi do rozwodu? Przyczyny mogą być liczne. Szereg czynników, takich jak brak komunikacji, niewierność, ciągłe konflikty i inne sytuacje, mogą zwiększać ryzyko rozwodu. Finansowo, rozwód często wiąże się z podziałem majątku i zobowiązań zgromadzonych podczas małżeństwa, ustaleniem wsparcia dla małżonka oraz rozstrzygnięciem kwestii odpowiedzialności rodzicielskiej.

Rozwód może mieć długoterminowe skutki dla dzieci, dynamiki rodziny i relacji społecznych. Dlatego szukanie wsparcia u przyjaciół, rodziny i adwokatów rodzinnych może być kluczowe w radzeniu sobie z zawiłościami rozwodu i kontynuowaniu życia z jasnością i odpornością.

DLACZEGO WYBRAĆ ADWOKATA MÓWIĄCEGO PO POLSKU?

Poruszanie się po rozwodzie w powiecie DuPage wymaga starannego wyboru reprezentacji prawnej. Szukając polskojęzycznego adwokata rozwodowego, niezawodność jest najważniejsza. Adwokat rozwodowy nie tylko reprezentuje cię w sądzie. Zapewnia on również porady prawne i wsparcie emocjonalne oraz pomaga poruszać się w często mylącym systemie. Polskojęzyczny adwokat rozwodowy może pomóc chronić twoje prawa i dążyć do najlepszego możliwego wyniku twojej sprawy.

To nie tylko kwestia pokonania barier językowych; chodzi także o zrozumienie kulturowe i wrażliwość. W Masters Law Group z dumą oferujemy polskojęzyczne usługi prawne dotyczące rozwodów i prawa rodzinnego. Partnerka prawnicza Catherine Brukalo biegle mówi po polsku i angielsku, pomagając wypełnić lukę między polskim a amerykańskim systemem prawnym.

ZAUFANY ADWOKAT W POWIECIE DUPAGE

Reputacja partnerki Catherine Brukalo jako kompetentnego i godnego zaufania adwokata rozwodowego jest dobrze znana w powiecie DuPage. Jej klienci doceniają jej zaangażowanie, profesjonalizm i niezłomne oddanie ich sprawom. Rozumie ona emocjonalne zawirowania związane z rozwodem i oferuje nie tylko reprezentację prawną, ale także wsparcie emocjonalne. Jej klienci czują się wysłuchani, zrozumiani i wspierani przez cały proces.

Niezależnie od tego, czy jest to rozwód wymagający zdecydowanego postępowania sądowego, czy przyjazne rozstanie wymagające mediacji, pani Brukalo dostosowuje swoje podejście, aby pomóc swoim klientom osiągnąć najlepszy możliwy wynik. Jeśli jesteś osobą mówiącą po polsku szukającą pomocy w radzeniu sobie z zawiłościami rozwodu, nasi adwokaci mogą pomóc ci osiągnąć szybkie rozwiązanie z pewnością siebie i jasnością.

WSPÓŁPRACA Z MASTERS LAW GROUP

W Masters Law Group rozumiemy, że rozwód jest stresujący, a wsparcie w ojczystym języku może mieć znaczącą różnicę. Nasi polskojęzyczni adwokaci rozwodowi są tutaj, aby pomóc ci poruszać się po procesie z łatwością i zrozumieniem. Oto, jak nasz zespół może ci pomóc:

Czas Rodzicielski: Jeśli masz dzieci, ważne jest, aby ściśle współpracować ze swoim adwokatem w celu ustalenia najbardziej odpowiednich aranżacji dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej i odwiedzin. Naszym celem jest pomoc w stworzeniu aranżacji, które priorytetowo traktują dobro twoich dzieci i ich najlepsze interesy.

Mediacja i Alternatywne Rozwiązywanie Sporów: Zachęcamy do eksploracji opcji takich jak mediacja i rozwód kooperacyjny, które mogą ułatwić wzajemnie korzystne porozumienia poza sądem. Nasi adwokaci rodzinnych będą cię prowadzić przez te procesy, pomagając osiągnąć płynne doświadczenie negocjacyjne.

Modyfikacje Po Rozwodzie: Życie może przynieść nieoczekiwane zmiany nawet po zakończeniu rozwodu. Mogą pojawić się okoliczności, które wymagają modyfikacji odpowiedzialności rodzicielskiej, odwiedzin lub ustaleń dotyczących wsparcia. Nasi adwokaci są tutaj, aby pomóc ci szybko zająć się tymi zmianami.

Ostateczne Myśli

Radzenie sobie z rozwodem jest wyzwaniem, ale staje się możliwe z odpowiednim adwokatem rozwodowym. Jeśli masz pytania dotyczące radzenia sobie z rozwodem w powiecie DuPage, wykwalifikowany polskojęzyczny adwokat rozwodowy może ci pomóc.

Nasza firma ma wieloletnie doświadczenie w udzielaniu porad społeczności powiatu DuPage. Jesteśmy tutaj, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące rozwodu lub innych kwestii związanych z prawem rodzinnym. Nie stawiaj czoła tej drodze sam – szukaj profesjonalnej pomocy i pomóż zapewnić ochronę swoich praw i najlepszych interesów.

Skontaktuj się z nami dzisiaj, aby umówić się na bezpłatną konsultację.

FAQ DLA OSÓB MÓWIĄCYCH PO POLSKU W POWIECIE DUPAGE

 • Jak umówić się na konsultację z Catherine Brukalo? Aby umówić się na konsultację z panią Brukalo, skontaktuj się z nią tutaj.
 • Co powinienem przynieść na pierwsze spotkanie z adwokatem rozwodowym? Na pierwsze spotkanie przynieś wszelkie istotne dokumenty, takie jak wyciągi finansowe, akty własności nieruchomości, umowy przedślubne oraz wszelkie postanowienia sądowe lub dokumenty prawne związane z twoim małżeństwem.
 • Jak długo trwa proces rozwodowy? Czas trwania procesu rozwodowego może się różnić w zależności od złożoności sprawy i tego, czy jest ona sporna, czy nie. Średnio może to zająć od kilku miesięcy do ponad roku.
 • Co jeśli ja i mój małżonek zgadzamy się we wszystkim? Jeśli ty i twój małżonek zgadzacie się na wszystkie warunki rozwodu, pani Brukalo może pomóc wam sporządzić ugodę i upewnić się, że wszystkie wymagania prawne są spełnione, aby proces rozwodowy przebiegł płynnie i szybko.

Hague Convention Attorneys in Action

At Masters Law Group, our Hague Convention attorneys have extensive experience handling complex international disputes.

Navigating international family law can be complex and challenging, especially when it comes to child abduction disputes. The Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction, aka the Hague Convention, is an international treaty that protects children from parental abduction across international borders. This blog will highlight rulings demonstrating the Convention’s effectiveness in resolving cross-border disputes.

Join us as we explore the legal framework, showing how it translates into real-world victories and how our Hague Convention attorneys can assist you. Here’s what you need to know.

UNDERSTANDING THE HAGUE CONVENTION

The Hague Convention on Civil Aspects of International Child Abduction was enacted into law through the International Child Abduction Remedies Act (“ICARA”). It provides that a parent whose child has been wrongfully removed from the U.S. can petition for the child’s return to their country of habitual residence. Each country appoints central authorities to help resolve these disputes. As of 2024, there are 91 countries involved in the Hague Convention.

Families need to understand the importance of the Hague Convention when they find themselves involved in international disputes. Here are some tips to follow if you find yourself in this situation:

 • Prompt action is crucial: If you believe your child has been wrongfully removed or retained in a Hague Convention country, it is essential to act promptly. Initiating legal proceedings increases the chances of a successful resolution.
 • Contact the central authority: In the United States, the Office of Children’s Issues within the U.S. Department of State is the foremost authority for Hague Convention matters. They can provide information, resources, and assistance locating and returning your child.
 • Gather evidence: It is essential to gather evidence demonstrating your child’s habitual residence and the wrongful removal or retention. Documentation such as birth certificates and communication records can strengthen your case.
 • Consulting with a family law attorney: A family law attorney with experience in Hague law is recommended. They can guide you through the legal process and help you navigate the complexities of the Hague Convention.

Dealing with international disputes can be emotionally demanding, so preparing for the challenges is essential. Working with a Hague Convention attorney can provide valuable support. Now, let’s explore some recent Hague Convention cases to see how these principles are applied in real-world situations.

CASE 1: DISTRICT OF COLORADO / COLOMBIA: AGUIRRE

In our most recent case that concluded on February 20, 2024, the husband – represented by Masters Law Group –  filed a petition to return his two children. His children were taken from his residence in Colombia to the United States by their mother. The parties were married in the United States in 2012 and lived together in Colombia. 

The Respondent took the children to the U.S. for a family reunion but faced delays in their passport renewal. This case arises under the International Child Abduction Remedies Act (ICARA), 42 U.S.C. § 11601 et seq., which implements the Hague Convention on Civil Aspects of International Child Abduction.

This Act allows a person whose child has been removed from his custody in another country and taken to the United States to petition in federal or state court for the return of the child. The court would later find in favor of the Petitioner, concluding that the Respondent wrongfully retained the children and dismissing her claim of grave risk of harm. The Petitioner’s request for the return of the children to Colombia is granted.

CASE 2: EASTERN DISTRICT OF WISCONSIN / MEXICO: HINNENDAEL

In the Eastern District of Wisconsin / Mexico, Hinnendael, the father of the children (Petitioner), sought to relocate his children back to the United States from Mexico against the other parent’s wishes.

The court found that returning the children would subject them to a grave risk of psychological harm or otherwise place them in an intolerable situation. Accordingly, the retention of children in the United States was not wrongful within the meaning of the Convention. The petition was denied, and this action was dismissed.

By invoking the Hague Convention, our attorneys successfully advocated for the children. This case helps highlight the effectiveness of the Hague Law in resolving child abduction cases and prioritizing the children’s welfare.

CASE 3: NORTHERN DISTRICT OF ILLINOIS / NEW ZEALAND: H.O.

In the Northern District of Illinois / New Zealand, Ho, the husband – represented by our firm –  filed a petition for the return of his child. The child was taken from his residence in New Zealand to the United States by his wife – the mother of the child. As relevant here, the Hague Convention provides that a parent whose child has been wrongfully removed or retained in the United States may petition for the child’s return to their country of habitual residence.

By agreement of the parties and as required by the Convention, the court concludes that the child was a habitual resident of New Zealand at the time of the wrongful retention in the United States. The Petitioner exercised parental responsibility rights under New Zealand law, and this case did not establish the “grave risk” exception.

The court granted the petition for the child’s return to New Zealand and allowed an approximate one-week period to avoid any abrupt transition for the child. This case demonstrated the Hague Law’s role in helping ensure fairness, predictability, and respect for due process in international child abduction cases.

CASE 4:NORTHERN DISTRICT OF ILLINOIS / LITHUANIA: SULCAITE

In the Northern District of Illinois / Lithuania, Sulcaite Masters Law Group helped resolve the wrongful removal of children. The courts considered the parents’ last shared intent to their child’s country of residence.

The Respondent and the Petitioner agreed that their children would reside in Chicago temporarily. After three years, they were to return to Lithuania, their country of origin.

However, as time passed, the children became acclimated to their new life in the United States. Their mother’s remarriage and new baby created a strong family bond, and Chicago gradually became their familiar home. Considering these factors, the court denied the Petitioner for the children’s return. The decision reflected a recognition of the children’s well-being and stability, prioritizing their best interests.

This case showcases the effective advocacy of our Hague Convention attorneys in navigating complex international disputes. The legal team successfully obtained a favorable outcome for the parties involved by presenting compelling evidence.

CASE 5: NORTHERN DISTRICT OF CALIFORNIA / CYPRUS: EFTHYMIOU V. LABONTE

In the Northern District of California / Cyprus, the husband – represented by Masters Law Group –  filed a petition to return his child, who was taken from Cyprus to the United States by his wife – the child’s mother. The child’s father (Petitioner) had full parental rights to the child since his parents’ separation in 2014. The minor came to the United States for a six-week visit with his mother (Respondent) in California. At the end of the visit, the Petitioner came to collect his son but was unsuccessful.

Nearly one week after the scheduled meet-up went awry, the child’s father filed a Hague Convention plea. The court granted the petition and ordered the child to return to Cyprus in the custody of his father. In addition, the court did not impose a longer stay without agreement from both sides. The court ultimately ordered the return of a child under an action under U.S.C.S.C. § 9003.

These cases showcase our commitment to navigating international child abduction disputes and achieving favorable outcomes for our clients.

WORK WITH OUR HAGUE CONVENTION ATTORNEYS

The Hague Convention continues to play a pivotal role in reuniting families affected by parental child abduction. At Masters Law Group, we understand the complexities of international child abduction disputes and the importance of finding a resolution that aligns with your objectives.

Our Hague Convention attorneys will tirelessly advocate for your interests and work towards a favorable outcome. We prioritize open communication with our clients and strive to provide personalized attention to address your concerns.

To learn more about how we can help you, schedule your complimentary consultation today.

Tips For Celebrating Father’s Day Amidst Divorce

Father’s Day holds special significance as a time to honor and celebrate the father figures in our lives. Yet, for dads navigating divorce, finding the balance of co-parenting and managing new parenting schedules can feel overwhelming.

The number of children living solely with their fathers has increased over the past few decades. In 1968, only 0.8 million children lived with their fathers. That number has grown to 3.3 million today, reflecting a shift toward fathers taking on roles traditionally reserved for mothers. While divorce and separation have become more common over time, it also provides hope that affected individuals still thrive despite its challenges.

In this blog, we’ll explore strategies for navigating Father’s Day, with tips for supporting your children, focusing on what you can control, and how a family law attorney can provide assistance. Here’s what you need to know.

PLAN FATHER’S DAY ACTIVITIES IN ADVANCE

Planning is one of the most crucial steps to a smooth Father’s Day celebration amidst divorce. Last-minute arrangements can lead to stress and misunderstandings. Here are some key considerations to help you effectively plan for Father’s Day:

 • Make a plan in advance: Discuss and agree on the Father’s Day schedule well in advance. This helps avoid last-minute conflicts and helps ensure both parents are on the same page regarding visitation arrangements. Planning early also allows for adjustments if needed, giving everyone extra time to prepare and make necessary arrangements.
 • Involve the Children: Consider your children’s wishes and feelings when planning for Father’s Day. Ask them how they would like to celebrate and try incorporating their ideas into the plan. Involving them in your plan helps their voices be heard, making them feel included in the celebration. Whether it’s a special outing, a homemade gift, or simply spending quality time together, involving the children in planning can make the day more meaningful for everyone.
 • Be Flexible: While planning is important, it’s also essential to remain flexible. Unexpected events or changes in circumstances may require adjustments to the original plan. Being open to flexibility and willing to accommodate each other’s needs can help prevent conflicts and provide a more enjoyable Father’s Day for all involved.

By proactively planning and considering the preferences of all parties involved, you can help ensure that Father’s Day is a positive and memorable experience amidst divorce.

CREATE NEW FATHER’S DAY TRADITIONS

Starting new traditions with your children for Father’s Day offers an opportunity to infuse the occasion with fresh meaning and excitement. It’s a chance to help create unique experiences and strengthen your bond as a family. Whether navigating Father’s Day in between a divorce or simply seeking to revitalize the celebration, establishing new traditions can be fun and rewarding. 

 • Consider Everyone’s Interests: Choose activities that cater to your interests as a father and your children’s preferences. Whether it’s a nature hike, a cooking session, or a fun craft project, find activities everyone can participate in and enjoy.
 • Make it Meaningful: Infuse your new traditions with meaning and significance. Consider incorporating elements that reflect your family values or create opportunities for bonding and quality time together.
 • Document the Memories: Capture the moments and memories created during your new traditions. Take photos, write in a journal, or create a scrapbook to preserve these special moments for years to come.

These new traditions can become cherished rituals that you and your children look forward to each year, strengthening your connection and creating lasting bonds of love and joy.

FOCUS ON WHAT YOU CAN CONTROL 

If you’re navigating Father’s Day amidst a divorce, it’s important to focus on what you can control and let go of what you cannot. While you may not be able to control your ex-partner’s actions or attitudes, you can control your response and behavior. 

 • Practice Self-Care: Take care of yourself emotionally and physically before Father’s Day. Engage in activities that bring you joy and relaxation, whether spending time with friends, practicing mindfulness, or pursuing a hobby.
 • Stay Present: Instead of dwelling on the past or worrying about the future, focus on being present and enjoying your time with your children.
 • Seek Support: If you feel overwhelmed or emotional, lean on friends or family. Surround yourself with positive influences who can offer encouragement and perspective.

A family law attorney can offer guidance and legal advice to help you develop a plan that provides clarity and structure throughout the planning process. With a clear plan, you can aim for special celebrations filled with warmth and understanding.

ABIDE BY YOUR PARENTING PLAN 

A parenting plan can help alleviate potential conflicts, including those surrounding occasions like Father’s Day. It provides a comprehensive framework for both parents to follow, reducing ambiguity and promoting smoother communication and cooperation. 

Once you receive a parenting plan after divorce, it’s not open for negotiation. Short of approval for an order modification, both parents are expected to follow their parenting plan as it’s written.

Essential components to have in your plan include:

 • Residence arrangements for the child.
 • Allocation of parenting time for each parent.
 • Protocols for sharing information and records concerning the child.
 • Transportation arrangements for parenting time.

Both parents must sign the plan indicating they agree on all the document terms when filing one plan. If parents do not agree, they must file separate plans. The court will look at each detail of both plans to determine what’s in the best interest of the child or children. Seeking a divorce attorney’s assistance can help facilitate productive discussions and formalize any changes to the parenting plan.

ALLOCATION OF PARENTAL RESPONSIBILITIES

If you have followed the tips above and are having trouble reaching an agreement, an Allocation of Parental Responsibilities can help. Understanding the allocation of parental responsibilities is crucial for fostering a cooperative co-parenting relationship. In Illinois, there are three primary types of child allocation of parental responsibilities:

 • Joint allocation of parental responsibilities requires parents to collaborate on decision-making regarding their child’s education, healthcare, religious instruction, and other essential matters. The parents will agree, or the court will assign a residential parent. The non-residential parent will provide child support and have designated parenting time, as determined by a parenting time agreement or court order.
 • Sole allocation of parental responsibilities refers to an arrangement where one parent assumes full responsibility for making decisions concerning the child’s well-being. However, it doesn’t imply that the other parent is wholly excluded from the child’s life.
 • Shared allocation of parental responsibilities is a variation of joint allocation. It is suitable when the child spends equal time with both parents. The parents live in the same school district and can co-parent effectively. 

For fathers facing challenges in navigating parental responsibilities, seeking help from a family law attorney can be valuable. An attorney can provide legal advice and help establish a parenting arrangement that serves the child’s best interests while addressing both parents’ needs and concerns.

WORKING WITH MASTERS LAW GROUP

Celebrating Father’s Day amidst a divorce requires careful planning and focusing on the children’s well-being. Remember, the goal is to honor the father’s role in your children’s lives while fostering a cooperative co-parenting relationship.

At Masters Law Group, our goal is to help clients assert their rights to help protect the best interests of their children. Partner Anthony G. Joseph brings valuable insights to our firm as both a father and an experienced practitioner in divorce cases. He is also an approved Guardian Ad Litem and Child Representative listed for the Domestic Relations Division of the Circuit Court of Cook County.

With a strong focus on assisting clients in Chicago and Chicago’s Western Suburbs (Elmhurst, Hinsdale, DuPage, Oakbrook), we offer various services to help parents, children, and families through difficult times like divorce and allocation of parental responsibilities. If you face challenges navigating Father’s Day amidst a divorce and want to know your rights, don’t hesitate to reach out. 

Contact us today to set up your complimentary consultation.

Summer Break Tips for Recently Divorced Parents

With the end of the school year quickly approaching in the Chicagoland area, parents are preparing to have their kids back home full-time. For recently divorced parents, summer break can come with its own set of complexities and emotions.

More than a million U.S. children are affected by divorce each year, and according to the Center for Disease Control and Prevention (CDC) roughly 50% of American children will witness their parents’ divorce. Navigating the intricacies of handling divorce is crucial to helping children experience a stress-free and enjoyable summer. Whether you’re facing your first summer as a single parent or a seasoned co-parent, here are some essential tips to help you navigate summer break smoothly.

Understanding Parental Responsibilities

Summer schedules can become complex quickly, with changes in parenting arrangements and the need to coordinate holiday time with a former spouse. Parental responsibilities encompass both parenting time and decision-making authority. Parenting time, formerly called “visitation,” outlines the schedule for each parent’s time with the children. A family court judge determines and approves this schedule and intervenes if parents cannot agree.

Decision-making authority pertains to significant aspects of the child’s life, including education, health care, religious upbringing, and extracurricular activities. Divorced parents can share these responsibilities jointly or allocate them into specific categories. If the parents can’t agree on who gets what responsibility, the Illinois family court judge will allocate those responsibilities among them. Let’s explore some tips to help make your co-parenting a breeze this summer.

Flexibility is Key for Divorced Parents

As the anticipation of summer builds, sitting down with your ex-partner to discuss and plan the upcoming summer schedule ahead of time is crucial. This proactive approach helps coordinate vacations, camps, and other summer activities. A well-thought-out plan can help parents and children look forward to an exciting and memorable summer. With a clear plan, you can preempt last-minute conflicts and ensure that both parents enjoy quality time with their children during this special time of year.

In co-parenting, flexibility is crucial, especially during the summer months when schedules tend to be more fluid. Remember that flexibility benefits you and contributes to a positive experience for your children. By embracing flexibility and working with your ex-partner, you can create a summer filled with cherished memories for the whole family.

Have Clear Holiday Parenting Plans

Summer break often means a break from the usual routine. And if you’re newly divorced parents, it can be a stressful time trying to navigate the change without disturbing the peace. A clear co-parenting plan can provide stability and predictability for you and your children. Take this opportunity to revisit your parenting plan and how you and your ex-spouse share outlined responsibilities and decisions regarding your children. 

If you’re unsure about how to create or modify your co-parenting plan, seeking the assistance of a family law attorney can be incredibly valuable. A family law attorney can offer guidance and legal advice to help you develop a plan that provides clarity and structure throughout the summer season.

Open Communication is Key

Summer is often filled with special occasions and planned trips. Keeping the lines of communication open is a proactive way to discuss any concerns or potential changes to the schedule. This level of openness promotes transparency and can help reassure children that summer can still be enjoyable despite changes in the family dynamic. 

Regular check-ins help ensure that both parents are on the same page. Whether it’s a quick phone call, text message, or face-to-face meeting, check-ins provide an opportunity to address any issues. By prioritizing open communication, you can foster a cooperative co-parenting environment that benefits everyone involved.

Put Your Children First

Parents, caregivers, and educators play a vital role in supporting children emotionally during and after a divorce. Research indicates that children often face significant challenges during this period, particularly in the first year or two post-divorce. It’s crucial to recognize that each child is unique, with their own set of feelings and needs.

Pay close attention to your children’s emotions and requirements, offering support if they struggle with the changes brought about by the divorce. While disagreements may naturally arise, strive to minimize conflicts, especially when in the presence of the children. Cultivate a positive co-parenting relationship, placing the well-being of your children at the forefront of your priorities.

However, if conflicts persist despite efforts to resolve them amicably, seeking assistance from a family law attorney may be necessary. They can provide guidance and support to help navigate legal complexities while ensuring the best interests of your children remain the primary focus.

Work with a Family Law Attorney

If you’re facing significant challenges or disagreements with your co-parent, consider seeking guidance from a family law attorney. An experienced family law attorney can help by providing valuable advice and helping you navigate complex legal issues related to custody, visitation, and parenting plans. 

At Masters Law Group, our family law attorneys focus on helping clients assert their rights to further the best interests of their children. Attorney Erin E. Masters is a court-appointed Child Representative with experience advocating for children in these high-conflict matters. Attorney Anthony G. Joseph is an approved Guardian Ad Litem/Child Representatives list for the Domestic Relations Division of the Circuit Court of Cook County.

With a strong focus on assisting clients in Cook County and DuPage County, Illinois, we offer various services to help parents, children, and families through difficult times like Divorce, Allocation of Parental Responsibilities, and more.

Final Thoughts

Summer break can be a time of fun and relaxation for both parents and children, even after a divorce. By planning ahead of time and communicating effectively to put your children’s best interests first, you can easily navigate the summer months. 

If you require legal assistance, contact a member of our legal team today. Our family law attorneys will work with you to develop an appropriate action plan for your unique needs and goals. We will work diligently on your behalf and provide regular updates.

Contact us today to set up a complimentary consultation.

Navigating Divorce on Mother’s Day

As Mother’s Day approaches, moms going through a divorce may be experiencing sadness, loneliness, and guilt. However, the most important thing to remember is that it can also be painful for your children, but it doesn’t have to be. How can you move past these negative feelings and enjoy the celebration that you deserve? Plan new traditions!

Mother’s Day is a special occasion dedicated to honoring the mother figures in our lives for their love and selfless sacrifices. However, for mothers going through divorce, finding a balance through this transitional period can feel like an overwhelming and emotional challenge.

Approximately 50% of all children in the United States will witness the end of their parents’ marriage, underscoring the significant impact divorce can have on families. While divorce and separation have become more common over time, it also provides hope that affected individuals still thrive despite its challenges.

In this blog, we’ll explore strategies for navigating Mother’s Day, with tips for supporting your children, maintaining focus on what you can control, and how a family law attorney can help. Here’s what you need to know.

Understanding Children’s Emotions in Divorce

Divorce can be particularly challenging for children, and occasions like Mother’s Day may exacerbate many different emotions. Providing emotional support and creating a safe environment for your children to express themselves is crucial as a divorced parent. It’s important to recognize the signs of reactions exhibited by children, including:

 • Feelings of sadness and loss: Children may experience a sense of grief and mourn the loss of the intact family they once knew.
 • Anger and resentment: Children may express their frustration and anger over the divorce, often directed towards one or both parents.
 • Anxiety and insecurity: The stability and routine they once relied upon may be disrupted, leading to feelings of uncertainty and anxiety about their future. They may worry about their living arrangements, school changes, and how their relationships with their parents will be affected.
 • Academic and behavioral challenges: Divorce can impact a child’s educational performance and behavior. They may struggle to concentrate, exhibit aggression, withdraw, or act out to cope with their emotions.

Understanding the effects of divorce on children is crucial to providing them with the necessary support during this challenging time. Let’s look at how parental responsibilities and parenting time can be beneficial during this difficult transitional period.

Parental Responsibilities Tips for Mother’s Day

Parental responsibilities include two main items: parenting time (formerly “visitation”) and the power to make decisions for children. Parenting time is a schedule that shows when each parent spends time with the children. This schedule is created and approved by a judge in family court. If the parents can’t agree on the schedule, the judge will decide what’s best for the child and assign a schedule for the parents.

Parental responsibilities also refer to the decision-making obligations each parent will have on behalf of the child. Parents can agree to make these decisions together or divide them into categories, which should cover the following:

 • Education
 • Health
 • Religion
 • Extracurricular Activities

If the parents can’t agree on who gets what responsibility, the Illinois family court judge will allocate those responsibilities among them. Let’s dive into some tips to help you make co-parenting easier this Mother’s Day.

Review and Update Your Parenting Plan

One of the first steps in navigating Mother’s Day after a divorce is establishing clear guidelines for parental responsibilities. Crafting a parenting plan that addresses special occasions like Mother’s Day requires a well-thought-out agenda that can help alleviate confusion and minimize conflict. When creating a parenting plan for Mother’s Day, consider the following:

 • Alternating Years: Decide whether Mother’s Day will be alternated between parents each year or if there will be separate celebrations with each parent.
 • Flexibility: Be open to flexibility and compromise. Sometimes, unexpected circumstances may arise, and being willing to adjust plans accordingly can help benefit everyone involved.
 • Respect Boundaries: Respect each other’s boundaries and wishes regarding Mother’s Day celebrations. If one parent prefers to spend the day alone with the children, honor that request and find alternative ways to celebrate.

Try to maintain a united front regarding co-parenting decisions. Keeping children out of adult conflicts can help reassure them of your love and support.

Keep an Open Line of Communication

Effective communication with your co-parent can be key to successfully navigating Mother’s Day. While emotions may run high, maintaining a respectful and cooperative co-parenting relationship is essential for the well-being of your children. This partnership can help reassure children that special events can still be celebrated despite changes in the family dynamic.

Discuss plans for Mother’s Day to avoid last-minute conflicts or misunderstandings. Clearly outline expectations and responsibilities to help ensure a smooth celebration. Be willing to compromise and accommodate each other’s schedules and preferences. Remember that the focus should be on what’s best for the children, even if it means adjusting plans. 

Ways to Build New Family Traditions after Divorce

We’ve compiled a list of three, great ideas for newly divorced couples with families to create new traditions in the next chapter of their lives and the lives of their kids.

 • Plan Your Getaway: Starting a yearly vacation tradition with your family can be incredibly rewarding. You might opt to revisit a beloved destination annually, or perhaps you’ll gather everyone’s input to decide on a new adventure each year. This special time away gives everyone something to eagerly anticipate and offers a valuable opportunity to reconnect amidst the hustle and bustle of daily life.
 • Acknowledging Change: It’s unrealistic to expect life to remain unchanged post-divorce. Significant adjustments lie ahead, and it’s essential for everyone involved to recognize and accept this reality. However, this transition also presents an opportunity to establish new plans and traditions for the future. Clear communication about custody arrangements and upcoming events helps set expectations and fosters a sense of stability for all.
 • Embrace Flexibility: Flexibility can be a cornerstone of amicable divorces, though it can be challenging when tensions run high. Yet, being open to compromise can benefit everyone involved. For instance, offering to adjust your schedule to accommodate your ex-spouse’s plans for a special event demonstrates goodwill and may pave the way for reciprocal flexibility down the line.

Focus on What You Can Control This Mother’s Day

Finally, in navigating Mother’s Day after a divorce, it’s important to focus on what you can control and let go of what you cannot. While you may not be able to control your ex-partner’s actions or attitudes, you can control your response and behavior. Here’s how to focus on what you can control:

 • Practice Self-Care: Take care of yourself emotionally and physically before Mother’s Day. Engage in activities that bring you joy and relaxation, whether spending time with friends, practicing mindfulness, or pursuing a hobby.
 • Stay Present: Instead of dwelling on the past or worrying about the future, focus on being present and enjoying your time with your children.
 • Seek Support: If you feel overwhelmed or emotional, lean on friends or family. Surround yourself with positive influences who can offer encouragement and perspective.

A family law attorney can offer guidance and legal advice to help you develop a plan that provides clarity and structure throughout the planning process. With a clear plan, you can aim for special celebrations filled with warmth and understanding.

How Masters Law Group Can Help

Navigating Mother’s Day after a divorce requires patience and a willingness to prioritize the well-being of your children above all else. At Masters Law Group, our family law attorneys focus on helping clients assert their rights to further the best interests of their children.

As a mom herself, Partner Erin E. Masters can empathize the pain moms must go through when navigating divorce proceedings, especially over Mother’s Day. To help mother’s across Illinois, Erin is also a court-appointed Child Representative with experience advocating for children in these high-conflict matters. Furthermore, Partner Anthony G. Joseph is an approved Guardian Ad Litem/Child Representatives list for the Domestic Relations Division of the Circuit Court of Cook County.

With a strong focus on assisting clients in Chicago and Chicago’s Western Suburbs (Elmhurst, Hinsdale, DuPage, Oakbrook), we offer various services to help parents, children, and families through difficult times like divorce and allocation of parental responsibilities. If you face challenges navigating Mother’s Day after or during divorce and want to know your rights, don’t hesitate to reach out. Set up a complimentary consultation today.

Divorce In The Forces: PTSD

As we observe Military Appreciation Month this May, it’s essential to acknowledge the challenges faced by military families, particularly when it comes to issues like mental health problems and navigating divorce.

While at its core, military divorce shares common legal aspects with civilian divorces, complexities arise with military pensions, child custody arrangements, and other family law matters, often causing tensions between the separating spouses. Moreover, when mental health challenges such as depression and PTSD, prevalent among military personnel, are factored in, navigating this emotionally fraught journey becomes even more delicate and intricate.

Mental Health in The Military

The lifestyle of military families and the multiple stressors that military partners face can lead to anxiety as well as major depressive disorder. It is important to be aware of such where there’s anxiety; you may also find major depressive disorder.

According to the U.S. Department of Veteran Affairs, 7 out of every 100 Veterans (or 7%) will have PTSD. In the general population, 6 out of every 100 adults (or 6%) will have PTSD in their lifetime. PTSD is also more common among female Veterans (13 out of 100, or 13%) versus male Veterans (6 out of 100, or 6%). We are learning more about transgender Veterans and those who do not identify as male or female (non-binary). PTSD can affect how couples get along with each other. It can also directly affect the mental health of partners.

A subsequent study by Combat Stress asked veterans’ partners about their experiences of living with someone with PTSD. The results showed that partners face challenges, including inequality in their relationship, loss of their own identity, living in a volatile environment, and emotional distress and isolation.

Understanding Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) and Divorce

PTSD is a mental health condition that can arise following exposure to or witnessing a traumatic event. The impact of PTSD can reverberate throughout every facet of a relationship, manifesting in communication breakdowns and even violent outbursts. Common symptoms may include flashbacks, nightmares, severe anxiety, and uncontrollable thoughts about an event. 

According to the National Vietnam Veterans Readjustment Study (NVVRS), Veterans with PTSD exhibit a higher likelihood of experiencing marital difficulties. The study revealed that Veterans with PTSD:

 • Are twice as likely to undergo divorce.
 • Are three times more prone to multiple divorces.
 • Tend to have shorter-lasting relationships.

It’s crucial to understand that these symptoms stem not from choice or weakness but from profound psychological trauma. If you are a spouse navigating a partner’s PTSD, patience, compassion, and education are paramount. Let’s explore some tips for navigating PTSD and divorce.

If you need support, you can:

Navigating PTSD & Divorce

Navigating divorce with a military spouse requires a delicate balance of empathy, understanding, and practical support. Understanding what your spouse is going through can help you respond with compassion. While being supportive is important, setting boundaries to protect your well-being is also essential. Make it clear what behavior is acceptable and what is not, and be prepared to enforce those boundaries if necessary.

While these strategies can help manage the challenges of divorce with a spouse with PTSD and other mental health issues, there may come a point where professional help is necessary. Here are some signs that it may be time to seek professional help:

 • Escalating Conflict: If conflicts with your spouse are becoming more frequent or intense, and attempts to resolve them have been unsuccessful, it may be time to involve a professional mediator or divorce attorney.
 • Safety Concerns: If you or your children feel unsafe or threatened by your spouse’s behavior, it’s essential to take steps to protect yourselves, which may include seeking a protective order or filing for divorce.
 • Lack of Progress: If your spouse is unwilling or unable to seek treatment for their PTSD, or if their symptoms are not improving despite treatment, it may be time to involve a mediator or divorce attorney.

Recognizing the right time to seek assistance from a divorce attorney is essential. It’s crucial to work with a divorce attorney who has experience in handling cases involving military families and comprehends the intricacies of PTSD.

What You’ll Need To File A Divorce

If you’re a military family, there are some limitations on what you can do regarding filing for divorce. When couples find themselves struggling to resolve conflict, and divorce seems like more and more of a reality, many parents question whether or not they should stay or pursue separation. Often, the best way to approach possible psychological issues in a military divorce is the same way they should be approached in every divorce, albeit with some unique additions.

The Federal Service Members Civil Relief Act of 2003 requires a person seeking a divorce to state their spouse is not a member of the U.S. armed forces. This rule prevents spouses from divorcing military members who could not attend divorce proceedings.

If your spouse is a member of the military, you can pursue a divorce as long as they consent. However, they have to sign a defendant’s affidavit of consent. Even though there are a few added rules regarding the military divorce process, the remaining process is similar to civilian divorce. You will still need to agree on the following:

In many cases, you can file for a no-fault divorce (Illinois is a No-Fault Divorce State) if you and your spouse agree on the terms of your divorce. If not, however, an experienced divorce lawyer can help mediate your dispute and draft a settlement agreement. 

How a Divorce Attorney Can Help

We understand that military life can be difficult for families, especially when divorce is involved. At Masters Law Group, we consider all aspects of military life when working with our clients during their divorces. Here are some areas where we can help guide you:

 • Parenting Plans: If you have children, it’s essential to work closely with your attorney to determine the most suitable arrangements for allocating parental responsibilities and visitation. We aim to help create arrangements that prioritize your children’s well-being and best interests.
 • Mediation and Alternative Dispute Resolution: We encourage exploring options like mediation and collaborative divorce, which can facilitate mutually beneficial agreements outside the courtroom. Our family law attorneys will skillfully guide you through these processes, representing your interests and helping you secure a smoother negotiation experience.
 • Post-Divorce Modifications: Life can bring unexpected changes even after the divorce is finalized. Circumstances may arise that require modifications to parental responsibilities, visitation, or support arrangements. Our attorneys are here to assist you in addressing these changes promptly and effectively, helping protect your rights and the interests of your children.

Working with a divorce attorney can help you confidently navigate the complexities of divorce and help reduce stress. Your rights and the well-being of your family are our top priorities.

Final Thoughts

PTSD, depression, and divorce can be a match made in hell. If you are seeking divorce in the military, you don’t have to go it alone. At Masters Law Group, we move through settlement negotiations, mediation, or litigation with our clients’ assurance and well-being in mind.

Whether you are facing a contested divorce, uncontested divorce, or civil union divorce in the forces this Military Appreciation Month, our firm’s attorneys are ready to skillfully advocate for your position and provide your voice when you need it most.

Contact us today to set up your complimentary consultation.

Masters Law Group Welcomes New Associate, Catherine Brukalo

Masters Law Group proudly welcomes Catherine R. Brukalo as its newest family law associate. With a deep knowledge of the legal field, Mrs. Brukalo brings a wealth of experience to the firm.


About Catherine Brukalo

Catherine Brukalo holds a Bachelor of Arts degree from Northwestern University in Evanston, Illinois, and her Master of Arts from University College London in England. Mrs. Brukalo interned at the United States Consulate General in Krakow, Poland, during her time in London. There, she represented the Consulate to various private and governmental organizations. She earned recognition from the United States Ambassador to Poland, Christopher R. Hill.

Legal Experience and Contributions

Associate Attorney Catherine Brukalo

Catherine Brukalo

Mrs. Brukalo earned her Juris Doctorate from The John Marshall Law School in Chicago, Illinois. She would later begin her legal career as a Law Clerk under Supreme Court Rule 711 with the Cook County State’s Attorney. This helped her gain experience in a felony drug courtroom. Since then, she has represented clients in a variety of legal matters. These legal matters include:

 • Personal injury.
 • Wrongful death.
 • Professional Malpractice.
 • Probate.
 • Breach of contract claims.
 • Real estate transactions.
 • Domestic relations.

Mrs. Brukalo is actively involved in the legal community, having served in various capacities, such as a member of the Illinois State Bar Association, Advocates Society, McHenry County Bar Association, and Chicago Bar Association. She has received recognition for her contributions, including a Presidential Commendation from the ISBA President for her work on civics education and being named an Illinois Rising Star and Super Lawyer by Illinois Super Lawyers.

In addition to her legal prowess, Mrs. Brukalo is fluent in Polish and regularly publishes legal articles in a Chicago-based Polish-language newspaper. She is also trained in Mediation and Arbitration and holds certification as a Life Coach. She serves as a Director on the Board of the Niles Chamber of Commerce and Industry in Niles, Illinois.

Mrs. Brukalo’s primary focus at Masters Law Group is domestic relations, handling cases involving divorce, parentage, allocation of parental responsibilities, and child support. Her dedication to her clients and commitment to excellence make her a valuable asset to the firm.

About Masters Law Group

Recognized as one of the Best Law Firms in 2023 by Best Lawyers® and U.S. News & World Report, Masters Law Group is located in Chicago, Illinois, and handles family law matters in Cook County and surrounding areas. It concentrates on areas such as divorceallocation of parental responsibilities, and other family law matters. Our lawyers, Erin E. Masters and Anthony Joseph have been recognized by prestigious publications numerous times. This not only speaks volumes about their work but also their character.

Working with Masters Law Group

At Masters Law Group, we’re committed to helping you achieve the best outcome in your case. Our attorneys possess unique knowledge, experience, and talent in family law and divorce. With over ten years of experience handling family law cases, we know how important it is for our clients to feel comfortable. That’s why we offer free consultations, where you can meet before deciding whether to hire us.

Contact us to schedule a consultation today.

Divorce and Sexual Assault

April is Sexual Assault Awareness Month, shedding light on a sensitive topic often surrounded by silence and stigma. Within the broader context of family law, divorce can intersect with issues of family violence and sexual assault, requiring delicate legal handling. 

Nationwide, 81% of women and 43% of men reported experiencing some form of sexual harassment and assault in their lifetime. The effects of sexual assault and harassment can cause physical harm and emotional wounds that are endured for years.

In such instances, seeking assistance from a family law attorney can prove crucial for navigating the complexities of divorce and obtaining necessary protection orders. In today’s blog, we will explore the significance of legal support in these situations and how it can empower individuals to protect themselves and their families. Here’s what you need to know.

THE ROLE OF SEXUAL ASSAULT AWARENESS MONTH

Sexual Assault Awareness Month serves the critical purposes of shedding light on the severity of domestic violence, debunking myths, and dispelling stereotypes. Through education about the signs and impacts of abuse, individuals gain the tools to recognize and address it effectively. This month reinforces the message that survivors have support and resources.

Moreover, Sexual Assault Awareness Month underscores the importance of prevention through community engagement and educational initiatives. It encourages discussions about healthy relationships, consent, and bystander intervention. Let’s learn more about domestic violence and how it can be prevented.

WHAT IS DOMESTIC VIOLENCE?

Domestic violence/domestic abuse is typically manifested as a pattern of abusive behavior toward an intimate partner in a dating or family relationship, where the abuser exerts power and control over the victim. Domestic abuse can be mental, physical, economic or sexual in nature.

Regrettably, domestic violence transcends boundaries and can affect individuals of any gender, race, or socioeconomic status. Its wide-ranging repercussions impact not only the immediate victims but also the children who witness such abuse.

The Illinois Domestic Violence Act (IDVA) identifies several forms of abuse, including:

 1. Physical abuse (including sexual abuse)
 2. Harassment
 3. Intimidation of a dependent
 4. Interference with personal liberty
 5. Willful deprivation
 6. Exploitation
 7. Stalking

The warning signs of abuse may not manifest immediately and can evolve as the relationship progresses. However, it’s important to recognize that each relationship is unique, and domestic violence can manifest in various forms. One common trait among abusive relationships is the abuser’s attempt to establish power and control through various methods at different stages. Fortunately, there are strategies available to help protect you from this abuse.

ORDERS OF PROTECTION: A VITAL LIFELINE

Divorce proceedings can intensify tensions within a relationship, potentially worsening existing instances of family violence or leading to new forms of abuse. Additionally, survivors may disclose incidents of sexual assault during this tumultuous period. It’s crucial to recognize that survivors of sexual assault may face heightened vulnerability during divorce proceedings, often encountering threats, coercion, or manipulation from their abuser.

Fortunately, Orders of Protection (restraining orders) serve as a legal mechanism to shield survivors of family violence and sexual assault from further harm. These court orders can establish boundaries, prohibit contact, and provide security for individuals and their children. Survivors need to know that they do not have to face this process alone. Getting an order of protection requires a comprehensive understanding of legal procedures, evidence requirements, and advocacy skills.

A family law attorney can help provide legal resources and support services to assist in navigating an order of protection. By seeking the assistance of a compassionate and dedicated legal team, survivors can take crucial steps towards reclaiming their autonomy and finding security and peace of mind.

IF CHILDREN ARE INVOLVED

Unlike allegations of domestic violence, accusations of sexual abuse, particularly child molestation, are typically not made lightly. Such accusations are infrequent and receive intense scrutiny. The courts typically respond by appointing a Guardian ad Litem to investigate, with an expectation that the accusing parent has made every effort to investigate, document, and halt the sexual misconduct as soon as suspicion arose.

If accusations of sexual abuse, especially concerning children, arise within your marriage, immediate arrangements for a medical examination of the victim or alleged victim, even if that victim is yourself, are imperative. Subsequently, contacting an attorney should be a priority. Taking swift action can be pivotal in establishing the truth in court.

THE ROLE OF A FAMILY LAW ATTORNEY

In the face of such challenges, the guidance of a knowledgeable family law attorney can be valuable. Family law attorneys have experience in navigating the complexities of divorce cases involving family violence and sexual assault. At Masters Law Group, we aim to protect you and your children’s best interests. Here are some of the areas that we can help you navigate: 

 • Parenting Time: If you have children, work closely with your attorney to determine the best parenting time plan. This helps to ensure that the agreed-upon arrangements prioritize your children’s well-being and best interests.
 • Mediation: Explore options such as mediation or collaborative divorce to help you and your ex-spouse reach mutually beneficial agreements outside of court. Your family law attorney can help guide you through these processes and represent your best interests during negotiations.
 • Post-divorce disputes: After the divorce is finalized, circumstances may require modifications to allocating parental responsibilities, visitation, or support arrangements. Stay in touch with your attorney to address any changes or issues that may arise in the future.
 • Orders of Protection: In cases where an order of protection is granted, attorneys monitor compliance and take swift action against any violations. This proactive approach reinforces the efficacy of legal measures and prioritizes the safety of survivors and their families.

In addition to representing clients, Senior Partner Erin E. Masters is also a court-appointed Child Representative and has experience advocating for children in these high-conflict matters.  Furthermore, Senior Partner Anthony G. Joseph is also on the list of approved Guardian Ad Litem/Child Representatives for the Domestic Relations Division of the Circuit Court of Cook County.

Remember, during this challenging period, Masters Law Group is here to support you and your legal rights. Working with our trusted attorneys can help alleviate the stress associated with domestic disputes, helping ensure a smoother transition for both you and your children.

COMMUNITY RESOURCES

In Chicago, there is a wide range of community resources available to support survivors of sexual assault. The Domestic Violence Legal Clinic provides legal assistance and advocacy services, helping ensure survivors can access legal remedies. The Chicago Metropolitan Battered Women’s Network serves as a comprehensive resource hub, connecting survivors to various shelters, counseling, and legal aid services throughout the city.

Hospitals like the YWCA Metropolitan Chicago also provide comprehensive medical care and forensic exams for survivors seeking immediate assistance. These community resources play a vital role in supporting survivors to help them heal and seek justice in the aftermath of sexual assault.

LAST THOUGHTS

As we observe Sexual Assault Awareness Month, it’s crucial to recognize the intersection of divorce, family violence, and sexual abuse. Shedding light on these issues can empower survivors to take proactive steps toward safety and justice. 

At Masters Law Group, our skilled family law attorneys are here to help navigate the complexities of divorce while prioritizing the well-being of survivors and their families. Let us strive to create a society where survivors are heard, supported, and empowered,

Contact us here today.